جزوات دوره های آموزشی تخصصی 
ردیف عنوان دوره های آموزشی تاریخ برگزاری مدرس دوره آموزشی
1 مستندات ارزیابی ریسک مخاطرات پروژه   96/10/30  آقای مهندس کریم زادگان
2 آنالیز سود و هزینه  COM FAR  96/10/30  آقای مهندس کریم زادگان
       
       
       
       
       
       

 

   
 
جزوات دوره های آموزشی ستاد و شرکتهای تابعه
ردیف عنوان دوره های آموزشی تاریخ برگزاری مدرس دوره آموزشی
1  دوره آموزشی اقتصاد سنجی انرژی 96/10/5  آقای دکتر کاظمی