فرم ثبت اطلاعات موسسات/شرکتهای آموزشی خارج از صنعت نفت


نام موسسه/شرکت:
نام مدیر موسسه/شرکت:
پست الکترونیکی:
آدرس وب سایت:
کد اقتصادی:
شناسه ملی:
آدرس:

تلفن:
نمابر:
کدپستی:
تاریخ تاسیس موسسه/شرکت:
تعداد شعبات موسسه/شرکت:
شماره حساب بانکی موسسه/شرکت:
تصویر آگهی روزنامه رسمی:
آیا مشمول مالیات ارزش افزوده می باشید؟
تصویر ثبت موسسه در سامانه ارزش افزوده:


شرکت متقاضی: